Privacyverklaring

Als financiële instelling verwerkt de Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij N.V. (“NBWM”) (persoons)gegevens van klanten die gebruikmaken van de dienstverlening van NBWM. Dit is een privacy verklaring die beschrijft op welke wijze NBWM (persoons)gegevens van haar klanten verzamelt, controleert en verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). NBWM leeft de regels van de AVG en de Wet op het financieel toezicht na bij alle activiteiten.

NBWM treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

NBWM deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van NBWM, sluit NBWM een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt NBWM ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. NBWM blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van NBWM. In dat geval zal NBWM dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Uitoefening van uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die NBWM van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij NBWM deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar privacyservicedesk@nbwm.nl. Op uw verzoek ontvangt u van NBWM de (persoons)gegevens die NBWM van u heeft. De (persoons)gegevens worden overgedragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. U kunt te allen tijde uw eerder (uitdrukkelijke) toestemming weer intrekken. We zullen onmiddellijk na het verwerken van uw verzoek stoppen met het verwerken van uw (persoons)gegevens waarop deze toestemming van toepassing was.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen (persoons)gegevens om de volgende redenen:

 • Uitvoering van contractuele verplichtingen die noodzakelijk in verband met de dienstverlening van NBWM;
 • Marketingactiviteiten;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

NBWM heeft als financiële instelling een aantal wettelijke verplichtingen welke het verwerken van klantgegevens verplicht stellen; klantidentificatie is één van de hoofdredenen dat wij persoonlijke data verzamelen en verwerken. Tevens, wanneer er contact met NBWM wordt opgenomen voor aanvullende informatie of om klant te worden, is het voor NBWM noodzakelijk om deze klant of potentiële klant te contacteren of te informeren door middel van een bericht of onze periodieke nieuwsbrief. NBWM kan daarnaast contractuele verplichtingen hebben wat betekent dat het verwerken van klantgegevens nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen.

Wij gebruiken uw (persoons)gegevens onder meer in het geval u:

 • Een account opent;
 • Gebruik maakt van onze diensten;
 • Via de website feedback of klachten met betrekking tot de diensten verstrekt;
 • Via de website documenten uploadt of verzendt;
 • Deelneemt aan een marketingactiviteit.

Meest verzamelde persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • De naam van de klant, e-mail- en postadressen van de klant, telefoonnummer, land van verblijf, nationaliteit, leeftijd, geslacht, geboortedatum, kopie paspoort, bedrijfsinformatie, bankrekeninggegevens en andere betalingsinformatie;
 • Details van elke transactie die de klant maakt met behulp van de diensten; en/of
 • Details van correspondentie, vragen of andere vormen van communicatie (bijv. telefoon, e-mail enz.) die de klant met ons maakt met betrekking tot de diensten.

Van alle telefoongesprekken worden bandopnamen gemaakt. Deze opnamen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening, (fraude)onderzoek en opsporing en het kunnen leveren van bewijs, bijvoorbeeld bij interpretatieverschillen met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek. Verzamelingen, verwerkingen en openbaarmakingen van (persoons)gegevens geschieden volledig conform de AVG.

Google Analytics

Om het gebruik van de website NBWM te analyseren en de inhoud en structuur van de website te verbeteren, maakt NBWM gebruik van Google Analytics. NBWM heeft Google Analytics op een 'privacy vriendelijke' manier ingericht. NBWM heeft een getekende verwerkersovereenkomst met Google voor het gebruik van deze dienst. Uw IP-adres is gemaskeerd waardoor uw bezoek niet te herleiden is naar een persoon. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten en de gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.Wilt u zich afmelden voor Google Analytics cookies op alle websites die u bezoekt? Dan kunt u gebruik maken van de tool die Google hiervoor aanbiedt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bewaartermijn

NBWM is een gereguleerde organisatie en is afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van de wettelijke termijnen zullen wij uw (persoons)gegevens vernietigen, tenzij uw (persoons)gegevens nodig zijn voor het aangaan en/of uitvoeren van een overeenkomst.

Cookies

De diensten en website kunnen cookies en andere technologieën, zoals pixeltags en webbakens, gebruiken voor gegevensverzameling en/of om de online ervaring van een klant te personaliseren. Lees ons cookie-beleid voor meer informatie.

Contactgegevens

Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij N.V.
Beursplein 5 1012 JW Amsterdam
Netherlands
Telefoon: +3120 787 17 00
Email: privacyservicedesk@nbwm.nl
Website: www.nbwm.nl

Klachten

Wij streven ernaar onze Klanten de hoogste standaard van dienstverlening te bieden. Echter, in uitzonderlijke gevallen waarin onze diensten niet aan uw verwachtingen voldoen, stuur dan een e-mail naar privacyservicedesk@nbwm.nl. We zullen uw klacht altijd volledig onderzoeken en u op de hoogte houden over de genomen maatregelen. Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. We moedigen onze klanten echter aan om eerst een ​​klacht bij ons in te dienen voordat ze een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

}}